Předměty

Student má možnost volit si různé předměty dle svého oboru i svých zájmů.


Povinné předměty

musí student během svého studia či během určitého semestru úspěšně absolvovat, tedy nejen navštěvovat, ale i ukončit předepsaným způsobem.


Povinně volitelné předměty

si má student možnost zvolit z nabídky povinně volitelných předmětů. Je stanoven jejich minimální počet, který musí naplnit (opět během studia či semestru).


Volitelné předměty

Student má možnost si vybrat z široké nabídky. Ty, co si vybere a zapíše má ale povinnost absolvovat.

Ukončení předmětů

Každý předmět je ohodnocen kredity. Studenti musí za studium v jednotlivých semestrech „nasbírat“ určitý počet kreditů. Ty jsou udělovány po úspěšném splnění předmětu dle jeho obtížnosti (většinou 3-5 kreditů).

Ukončení předmětu má několik podob:


Zápočet (zkratka „z“)

odevzdání nebo ukázka vykonané práce, někdy společně s testem, u někoho se počítá pouze poctivá docházka.

Hodnocení: započteno nezapočteno


Zkouška (zkratka „zk“)

ústní zkoušení, někdy probíhá formou kolokvia (několik studentů je zkoušeno najednou). Může jí předcházet písemná práce (test).

Hodnocení – známky: A (1), B (1-), C (2), D (2-), E (3), F (4 – nesplněno)


Zápočet i zkouška

Nejdříve musí student získat zápočet a potom může jít na zkoušku. Zkoušející může být někdo jiný než ten, kdo uděluje zápočet.

V případě neúspěchu u zkoušky jsou dva opravné termíny.


Za dobré známky je možnost získat prospěchové stipendium, což je jednorázový příjem vyplácený v dalším roku studia.

Školní rok

Školní rok se na vysoké škole skládá ze zimního a letního semestru (ZS a LS) a má většinou okolo čtrnácti týdnů. Začíná v druhé polovině září.

Každý semestr je ukončen zkouškovým obdobím a prázdninami.