WHO is WHO?

Akademičtí pracovníci vás budou učit:


Asistent, popřípadě odborný asistent (titul Ph.D., tedy doktor) = učitel

Oslovují se dle nejvyššího dosaženého vzdělání, tedy například „paní doktorko, pane magistře, pane inženýre“ apod.


Docent

Učí, ale také bádá a publikuje (píše odbornou literaturu).
Oslovují se „paní docentko, pane docente“ a užívají před jménem zkratku „doc.“


Profesor

Nejvyšší akademická funkce. Profesorů je na celé univerzitě pouze několik a jsou velice vážení. Jmenuje je prezident republiky. Je důležité si je neplést s profesory ve smyslu „učitelé na střední škole“.
Oslovují se „paní profesorko/pane profesore“ a užívají před jménem zkratku „prof.“

Akademická obec a senát

Akademičtí pracovníci spolu se studenty tvoří „akademickou obec“.

Každá fakulta, a stejně tak celá univerzita, má svůj vlastní akademický senát, skládající se ze studentské části (kterou si studenti volí sami) a části akademických pracovníků. Senát volí a odvolává děkana a podílí se na řízení fakulty. Studenti tak mohou svými zástupci ovlivňovat chod fakulty, kvalitu studia, peníze v rozpočtu.